Plan Koningsven-De Diepen - Koningsven-De Diepen

Ga naar de inhoud

Plan Koningsven-De Diepen

Het plan Koningsven-De Diepen realiseert bijna 160 ha Goudgrone Natuurzone in combinatie met een uitbreiding van de bestaande zandwinning. Daarnaast worden de mogelijkheden voor recreatief medegebruik versterkt. Het plan Koningsven-De Diepen is een initiatief van Natuurmonumenten en Teunesen Zand en Grint en wordt in samenwerking met de Provincie Limburg, Gemeente Gennep en Waterschap Limburg gerealiseerd.
Unieke kansen
Als referentiekader dient de situatie van circa 100 jaar geleden, toen er nog een uitgestrekt hoogveengebied aan de voet van het Reichswald lag. Dit veengebied is in de vorige eeuw in cultuur gebracht ten behoeve van de landbouw. Met het initiatiefplan worden de unieke natuurwaarden hersteld en wordt het gebied ontsloten voor extensief recreatief gebruik. Wandelpaden en fietsroutes bieden de kans om het gebied straks van dichtbij te beleven.
Om de unieke natuurwaarden van weleer terug te krijgen wordt de voedselrijke bouwvoor van de landbouwgronden afgegraven. Door de combinatie met zandwinning kan werk-met-werk worden gemaakt; de vrijkomende grond wordt in de directe omgeving verwerkt (omputten). De zandwinning maakt daarmee een natuurontwikkeling mogelijk die anders vele jaren op zich zou laten wachten.
Natuurmonumenten en Teunesen Zand en Grint hebben daarom de handen ineen geslagen om ruim 200 ha unieke nieuwe natuur te realiseren. Deze samenwerking past goed in het huidige beleid, waarin maatschappelijke meerwaarde voor de omgeving voorop staat. De zandwinning staat ten dienste van de beoogde natuurontwikkeling.
Test
Niet alleen nieuwe natuur...
Alhoewel de aanleiding voor het Initiatiefplan Koningsven-De Diepen nieuwe natuur is, voorziet het plan in diverse andere doelen. Samengevat staat het Initiatiefplan Koningsven-De Diepen voor:
  • realiseren nieuwe natuur (Ecologische HoofdStructuur);
  • invulling geven aan de retentieopgave (Zandmaas/Maasroute);
  • regionale grondstoffenvoorziening;
  • (her)verkaveling en structuurversterking van de landbouw;
  • versterking van de toeristisch-recreatieve structuur;
  • ruimte creëren voor nieuwe economische dragers en werkgelegenheid.
In de periode 2011-2016 zijn alle noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd, het bestemmingsplan gewijzigd, de vergunningen aangevraagd en alle bijbehorende procedures doorlopen. Inmiddels zijn alle vergunningen en overheidstoestemmingen verleend en onherroepelijk.
Blauwgrasland
Natuurlijke beek
test
Hoogveenmoeras
Referentiebeelden nieuwe natuur
In de toekomst ontstaat een uitgestrekt natuurgebied met vochtige schraalgraslanden ('blauwgraslanden'), hoogveen en waterrijke natuur. Tussen natuur en landbouw kronkelt de Kroonbeek.
Het gebied is deels toegankelijk. Vlonderpaden voeren de natuurgenieter langs de unieke rijkdom aan planten en dieren. De Grensweg vormt de verbindingsroute tussen alle plan-onderdelen en de Sint Jansberg/ Reichswald.
Vlonderpad
Waterdrieblad
Welriekende nachtorchis
Open water met Drijvend fonteinkruid
Impressie toekomstbeeld
bron: Kruijsen Fotodesign, 2013   |   verschuif de lijn naar links/rechts voor een vergelijking van het huidige landschap en de toekomst
Koningsven-De Diepen is een initiatief van Natuurmonumenten en Teunesen Zand en Grint   |   © 2017-2023, Teunesen Zand en Grint
Terug naar de inhoud