Koningsven-De Diepen is een initiatief van Natuurmonumenten en Teunesen Zand en Grint   |   contact: info@koningsven.nl
Werk in uitvoering...
De volgende werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd of worden de komende tijd uitgevoerd. De nummers tonen op de onderstaande kaart waar de werkzaamheden plaatsvinden:

1
2
3
April 2016: Start zandwinning Deelgebied 5
De zandwinning wordt gestart in deelgebied 5. In dit deelgebied wordt de dekgrond tijdelijk in depot gezet, waarna het zand kan worden gewonnen. Deelgebied 5 wordt een omput-locatie voor de  bouwvoor/dekgronden uit de overige deelgebieden.


1
Medio 2017: Voorbereiding en start zandwinning Deelgebied 3/4
De zandwinning verplaatst zich naar de Deel-gebieden 3 en 4. Er worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van de nodige voor-zieningen. Daarnaast worden de werkweg en de transportband aangelegd. In hoofdlijn wordt tegen de klok in door het gebied zand en grint gewonnen. De vrijkomende bouwvoor en dekgrond wordt verwerkt in Deelgebied 5. De winning in Deelgebied 3 en 4 zal de komende jaren verder voortgezet worden.


2
Najaar 2017: Voorbereiding afgraven bouwvoor Deelgebied 1
In Deelgebied 1 worden o.a. maatregelen getroffen om het gebied ongeschikt te maken als leefgebied voor flora en fauna. De begroei-ing wordt verwijderd, zodat naar verwachting in 2018 de bouwvoor kan worden afgegraven. Deze bouwvoor wordt verwerkt in Deelgebied 5. Door het gebied wordt een tijdelijke werkweg aangelegd voor het transport van de bouwvoor uit De Diepen.


Medio 2018/2019: Afgraven bouw-voor Deelgebied 1, inrichten natuur
Gedurende een aantal maanden zal de bouw-voor in Deelgebied 1 worden verwijderd. Nog niet bekend is of deze werkzaamheden in 2018 en/of in 2019 zullen gaan plaatsvinden en in welke maanden. Dit is o.a. mede afhankelijk van de beschikbaarheid van het materieel en de weersomstandigheden. Tijdens de werk-zaamheden is het gebied tijdelijk ontoegan-kelijk voor fietsers en wandelaars. Dit wordt aangekondigd voor aanvang van de werkzaam-heden. Nadat de bouwvoor is verwijderd wordt het gebied als natuurgebied heringericht en weer opengesteld.


3
3
September 2017: kapwerkzaamheden in De Diepen
De kapwerkzaamheden zijn de eerste stap op weg naar de nieuwe natuur in deelgebied De Diepen. Door de bomen en struiken te verwijderen maakt Natuurmonumenten ruimte om in 2018 de bouwvoor af te graven en het gebied opnieuw in te richten. De werkzaamheden vinden in de maand september plaats, zodat flora en fauna zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden.


3
Week 44-45 2017 Detectie-onderzoek NGE
Ter voorbereiding op de komende graafwerk-zaamheden doet de firma Leemans in week 44 en 45 2017 onderzoek naar niet-gesprongen explosieven (NGE) in De Diepen en Koningsven. Op een 8-tal proefstroken wordt een zogenaamd detectieonderzoek uitgevoerd.

foto: Leemans Speciaalwerken


3
4
4